بایگانی گردن

گردن

دررفتگی مهره های گردن

اکثر موارد دررفتگی مهره های گردن به علت آسیب ها به وجود می آیند اما در برخی شرایط ممکن است دررفتگی خود به خودی یک

آرتروز گردن
گردن

آرتروز گردن

آرتروز گردن آرتروز عارضه ای است که بر اثر تخریب غضروف مفصل است که موجب درد و محدودیت حرکت در مفاصل می شود . زمانی